Yenileşme Dönemi

2014-09-18 08:05:00

Osmanlı Devleti'ndeki yenileşme hareketleri 17. yüzyılın sonundaki Karlofça Antlaşması (1699) ile başlamıştır. Karlofça antlaşmasıyla başlayan toprak kaybı, devlet adamlarını derin derin düşünmeye yöneltti. Toprak kayıplarının nedeni ordunun savaş alanlarında yenilmesiydi. Oysa sadece askeri örgütler değil devletin çeşitli kurumlan çağın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaklaşmıştı. Ancak bunu görmek isteyenlerin sayısı son derece azdı. O nedenle Osmanlı İmparatorluğundaki çağdaşlaşma hareketi askerî alanda başlatıldı. Amaç imparatorluğu eski gücüne kavuşturmaktı.   Tanzimat devrine gelinceye kadar ülkede bazı yenilik hareketlerine girişildi. Ancak bunlar planlı programlı çalışmalar olmadığı için, sadece yeniliği başlatan devlet adamının yaşamıyla sınırlı kaldı.   Paris ve Londra elçiliklerinde bulunmuş olan Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nda Tanzimat Dönemi olarak tarihe geçecek bir olayı başlatmıştır. 3 Kasım 1839'da Gülhane Hatt-ı Hümayunu adı verilen bir belgeyi devlet ileri gelenlerinin, yabancı elçilerin, halkın önünde okumuştur. "Tanzimat ", düzenlemeler demektir. Her alanda düzenlemeler yapılacağının duyurulduğu bu fermana Tanzimat Fermanı; bu fermanın ilanıyla başlayan döneme de Tanzimat Dönemi denir.   Fermanın en dikkat çekici yanı, Osmanlı Devleti'nin, Batılı devletlerin anayasalarında yer alan insanın temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesini kabul etmesi ve bunu resmî bir törenle duyurmasıdır. Böylece imparatorlukta hukuk devletine doğru bir yöneliş de başlamıştır.   Tanzimatla gelen yenilik ve düzenlemeler, h... Devamı

İstanbul sanki tsunami yaşadı

2014-06-04 03:46:00

İstanbul'da dün başlayan ani sağanak yağış beş dakika içinde Üsküdar'ı bu hale getirdi. Sağanak yağış kameralara böyle yansıdı. Kadir Topbaş, "Yağmurlar zaman zaman mevsim ortalamalarının çok üzerinde düşmekte. Bunu bütün Avrupa ve dünya kentlerinde görmekteyiz. Türkiye 'de de maalesef bunu görüyoruz. Son 80 yılın en kurak dönemi yaşanırken bir taraftan da büyük bir afet boyutunda ki, çekilen fotoğrafları da gördünüz. Gökyüzü sanki denizle buluşuyor, ciddi bir yağış var" dedi. Devamı

Makalat nedir? Yazarı Kimdir? Özellikleri Nelerdir?

2014-03-26 16:48:00

Makaleler anlamına gelir.  Tasavvufi bir eserdir.  Yazarı Hacı Bektaşi Veli’dir.   Makalat’ın konusu   Alevi-Bektaşi inancındaki dört kapı ve kırk makam Makalat’ın ana konusunu oluşturmaktadır. Ayrıca eserde İslam dininin genel hükümleri herkesin anlayabileceği bir yorumla işlemiştir.   Makalat’ta tasavvuftan, kalp ahvalinden zahit, arif ve muhiplerden bahsedilerek insan övülmekte, kendisine verilen nimetler dile getirilmektedir. Makalat’ta Hacı Bektaş Veli insanlar abidler, şahitler, arifler ve muhipler olmak üzere dört grupta incelenmiştir.     Makalat’ta iman, şüphe, utanma, açıkgözlülük, ilim, haset, akıl, öfke gibi kavramlara yer verilmiştir.   Makalat’ın önemi nedir? Kur’an ayetlerine ve Hz. Peygamber’in hadis-i şeriflerine dayandırılmış olmasıdır.   Makalat’ın özellikleri 1. Tasavvuf konularını işleyen makalelerden oluşmaktadır. 2. Din, ahlak kuralları, davranışlar ve hoşgörü işlenmiştir. 3. Türü, didaktiktir. 4. Nazım Birimi, beyittir. 5. Manzume’dir. 6. Tasavvufi eserdir.   Makalat’ın dil özellikleri Eylem ağırlık cümle kuruluşu vardır. İslamiyet’in etkisi eserde kullanılan dile yansımıştır. Eserde sade, anlaşılır bir dil ve kısa cümleler kullanılmıştır. ... Devamı

Şeyhi - Harname ve Yazılış Öyküsü

2014-03-24 07:38:00

Harname, Divan Edebiyatı şairi Şeyhi tarafından kaleme alınmış bir mesnevidir. Aynı zamanda bir hekim olan Şeyhi, Sultan Çelebi Mehmet’i tedavi edince, Çelebi Mehmet ona bir köy (Tokuzlu Köyü) hediye etmiştir. Köyüne sahip çıkmak üzere yola koyulan Şeyhi, yolda eşkıyalar tarafından soyulmuş ve dövülmüştür. Bunun üzerine Harname’yi kaleme alır.  Eser toplumun kötü yönlerini hicvetmektedir. Fakat bunu mizahi bir üslup ile yapmıştır. Eser 126 beyitten oluşmaktadır. Divan edebiyatında hiciv eserlerinin ilk önemli örneklerindendir. Aynı zamanda Türk edebiyatında ilk fabl örneği de sayılabilir. HAR-NÂME   Bir eşer var idi zâif ü nizâr Yük elinde katı şikeste vü zâr   Gâh odunda vü gâh suda idi Dün ü gün kahr ile kısuda idi   Ol kadar çeker idi yükler ağır Ki teninde tü komamışdı yağır   Nice tü kalmamışdı et ü deri Yükler altında kana batdı deri   Eydür idi gören bu sûretlu Tan degül mi yürür sünük çatlu   Dudağı sarkmış u düşmiş enek Yorılur arkasına konsa sinek   Toğranur idi arpa arpa teni Gözi görince bir avuç s... Devamı

Çeşitli

2014-03-21 10:31:00

Güzel sözler, özdeyişler(vecizeler)(aforizmalar), duvar yazıları Şems’in 40 Kuralı Özel Okul - Devlet Okulu Farkı Mevlana Sözleri ... Devamı

Dil ve Anlatım Ders Notları

2014-03-21 06:56:00

Anlatım Türleri(Biçimleri) Betimleyici Anlatım Düşünceyi Geliştirme Yolları Anlatım Özellikleri, Düşünceyi Geliştirme Yolları Hikaye Nedir, Özellikleri ve Çeşitleri Öykü Çeşitleri Deyim nedir? Deyimlerin Özellikleri Türkçe - Edebiyat Ders Sunuları Kafiye, Redif, Şiir Türleri... Devamı

Halk Hikayeleri Özetleri

2014-03-21 01:42:00

Leyla ile Mecnun Kerem ile Aslı Ferhat ile Şirin Dede Korkut Hikayeleri Tahir ile Zühre ... Devamı

Bozkurt Destanı Özeti

2014-03-21 09:36:00

Göktürkler ilk ataları, Batı-Denizinin kıyılarında oturuyorlardı. Çinliler tarafından, onların kadınları, erkekleri, çocukları ile birlikte hepsi birden yok edilmişlerdi. Yalnızca bir çocuğa acımışlar ve onu öldürmekten vazgeçmişlerdi. Bununla beraber onun da kol ve bacaklarını keserek, kendisini “Büyük Bataklık”ın içindeki otlar arasına atmışlardı.   Bu sırada dişi bir kurt peyda olmuş ve ona her gün, et ve yiyecek getirmişti. Çocuk da bunları yemek suretiyle kendine gelmiş ve ölmemişti. Az zaman sonra çocukla kurt, karı-koca hayatı yaşamaya başlamışlar ve kurt da çocuktan gebe kalmıştı.   Türklerin eski düşmanı Çin Devleti, çocuğun hâlâ yaşadığını duyunca hemen adamlarını göndererek hem çocuğu ve hem de kurdu öldürmelerini emretmişti. Askerler kurdu öldürmek için geldikleri zaman, kurt onların gelişlerinden daha önce haberdar olmuş ve kaçmıştı. Çünkü kurdun kutsal ruhlarla ilgisi vardı ve daha önce onlar vasıtası ile haber almıştı.   Buradan kaçan kurt, Batı Denizinin doğusundaki bir dağa gitmişti. Bu dağ, Turfan'ın kuzeybatısında bulunuyordu. Bu dağın altında da çok derin bir mağara vardı. Kurt, buraya gelince hemen bu mağaranın içine girmişti. Bu mağaranın ortasında büyük bir ova vardı. Bu ova, baştan başa ot ve çayırlıklarla kaplıydı. Ovanın çevresi de çok genişti. Kurt, burada on tane erkek çocuk doğurdu. Göktürk Devletini kuran Aşina ailesi, bu çocukların birinin soyundan geliyordu.   Bir gün iki ağacın arasına gökten bir ışık inmişti. Bunun üzerine iki yandaki dağlar yavaş yavaş büyümeye başladılar. Bu durumu gören hal... Devamı

Türk Destanları

2014-03-21 00:38:00

Ergenekon Destanı Özeti Ergenekon Destanı Hakkında Bilgi Oğuz Kağan Destanı Özeti Oğuz Kağan Destanı Hakkında Bilgi Bozkurt Destanı Özeti   SAKA TÜRKLERİNİN DESTANLARI *Alp Er Tunga Destanı: Türk-İran savaşlarıyla Alp Er Tunga’nın yiğitliklerinin anlatıldığı destanlardır. *Şu Destanı:İskender ile Türkler arasındaki savaşların ve Hükümdar Şu’nun destanıdır.  HUN TÜRKLERİNİN DESTANI *Oğuz Kağan Destanı: Hun Hükümdarı Mete’nin yiğitliklerini,ülkesini genişletip oğulları arasında nasıl bölüştürdüğünü anlatan destandır.  GÖKTÜRKLERİN DESTANLARI *Bozkurt Destanı: Savaşta yaralanan bir Türk’ün,dişi bir kurt tarafından kurtarılmasını,korunmasını ve Türklerin sözü edilen kurtla bu Türk’ten çoğaldığı anlatılır. *Ergenekon Destanı: Bir yenilgi sonunda Ergenekon’a çekilen Türklerin orada çoğalıp,bir demir dağı erittikten sonra öçlerini alışlarını anlatan destandır.  UYGUR TÜRKLERİNİN DESTANI *Türeyiş Destanı: Uygur hakanının,üç kızını insanoğluyla evlendirmeyi uygun bulmayarak tanrıya, kızlarıyla evlenmesi ve Uygur Türklerinin bu evlenmeden çoğaldığı anlatılır. *Göç Destanı: Türklerin,Kutsal taşı Çinlilere vermeleri üzerine, tanrı tarafından cezalandırılmaları kuraklığın başlaması nedeniyle de göç etmeleri anlatılır.   ... Devamı

Görseller

2014-03-20 09:12:00

En Güzel Atatürk Resimleri   Minyatür Örnekleri   Selimiye Camii Fotoğrafları   Muhteşem Plajlar   Mehmet Akif Ersoy Fotoğrafları   18 Mart Çanakkale Zaferi Fotoğrafları   Türk Bayrağı Fotoğrafları   ... Devamı

Diyorum ki

2014-03-20 17:16:00

TDK'nın Yeni Sözcükleri İmge Nedir? Açıklamalı İmge Örnekleri Sittin Sene Ne Demektir? Cervantes'in Aşkı Yobaz Ne Demektir? Kimlere Yobaz Denir? Selamün Aleyküm Ne Demektir? Türkçe'den Yabancı Dillere Yirmi Bin Kelime Duru Bir Türkçe İçin     ... Devamı

Türk Edebiyatı Ders Notları

2014-03-20 16:54:00

İmge Nedir? Açıklamalı İmge Örnekleri Şeyhi - Harname ve Yazılış Öyküsü Kafiye, Redif, Şiir Türleri İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı, Nazım Şekilleri, Destanlar, İslami Dönem İlk Eserler İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı, Nazım Şekilleri, Destanlar Halk Edebiyatı Özellikleri Halk Edebiyatı Şairleri Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri Halk hikayesi, Halk hikayelerinin özellikleri, konuları Tasavvuf Terimleri Makalat nedir? Yazarı Kimdir? Özellikleri Nelerdir? Divan Edebiyatı Özellikleri ve Nazım Şekilleri Tanzimat Fermanı Dede Korkut Hikayeleri Hakkında Bilgi Özet Fuzuli Su Kasidesi ve Açıklaması Yenileşme Dönemi Serveti Fünun Edebiyatı Özellikleri Sanatçıları Serveti Fünun Edebiyatında Hikaye ve Roman Özellikleri Servet-i Fünun Edebiyatı Sanatçı Eser Tablosu Fecri Ati Edebiyatı Özellikleri Sanatçıları Edebi Akımlar Tiyatronun Önemi, İnsana ve Toplum Hayatına Katkıları Başlangıçtan 1923'e Şairler Yazarlar 1923'ten Günümüze Şairler Yazarlar Hakkında Kısa Bilgiler Türk ve Dünya Edebiyatında İlkler Türkçe - Edebiyat Ders Sunuları ... Devamı

Tanzimat Fermanı

2012-09-21 09:27:00

3 Kasım 1839 tarihinde 1. Abdülmecit zamanında Dönemin Hariciye Nazırı( dışişleri bakanı) Mustafa Reşit Paşa tarfından ilan edilmiştir., Türk tarihinde demokratikleşmenin ilk somut adımıdır. Gülhane Parkı'nda okunması nedeniyle Gülhane Hatt-ı Şerif-î (Padişah Yazısı) veya Tanzimât-ı Hayriye (Hayırlı Düzenlemeler) olarak da anılır. Bu fermânla devlet kendisini yenilemesi gerektiğini söylemiştir. Maddeleri:   1.Tüm vatandaşların can, mal ve namus güvenliğinin sağlanması,   2.Yargılamada açıklık, hiç kimse yargılanmadan idam edilemeyecek, (Hukuk devleti özelliğini yansıtır)   3.Vergide adalet,   4.Erkeklere dört yıl mecburi askerlik,   5.Rüşvetin ortadan kaldırılması,   6.Herkesin mal ve mülküne sahip olması, bunu miras olarak bırakabilmesi.(Özel mülkiyet güvence altına alındı.) Fermanda verilen bütün sözlerin tamamen yerine getirilememesine rağmen bu çabalar, çağdaşlaşmaya ve cumhuriyet fikrine ön ayak olmuştur. Tanzimat Fermânı'nın okunmasından I. Meşrutiyet'in ilanına kadar geçen dönem, Osmanlı tarihinde Tanzimat Dönemi (3 Kasım 1839 - 22 Kasım 1876) olarak anılır. Amaçlar:   1.Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa meselesinde Avrupa'nın desteğini almak   2.Avrupa'nın Osmanlı iç işlerine karışmasını önlemek(azınlıkların haklarını korumak amacıyla yabancı devletler iç işerimize karışıyordu)   3.Fransız İhtilali'nin milliyetçilik etkisini azaltmak   4.Gayrimüslimleri devlete bağlamak     ... Devamı

Ödev Ödev